Disclaimer

De inhoud van deze website wordt uitsluitend voor persoonlijk en informatieve doeleinden ter beschikking gesteld en kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Hoewel CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. h.o.d.n. CE Credit Management Invest 1 alle redelijke zorg heeft betracht om ervoor te zorgen dat de informatie op deze pagina’s juist is op het moment van publicatie, geeft CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. geen enkele garantie, impliciet dan wel expliciet, over de juistheid, betrouwbaarheid, rechtmatigheid, volledigheid of actualiteit van deze informatie. Niets op deze pagina’s dient te worden opgevat als uitnodiging, aanbod of aanbeveling om effecten of andere financiële waarden te kopen of te verkopen, noch dient de informatie als juridisch, fiscaal of administratief advies of als beleggingsadvies. U dient professioneel advies in te winnen alvorens u beslist te beleggen of een andere beslissing neemt.

De informatie en meningen die op deze pagina’s staan worden gegeven zonder enige garantie, expliciet of impliciet, voor zover dit mogelijk is op basis van de toepasselijke wetgeving. CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade (waaronder directe of indirecte, bijzondere, incidentele schade of gevolgschade), geleden verliezen of gemaakte kosten in verband met of als gevolg van het gebruik van, of de onmogelijkheid van het gebruik van, deze pagina’s of de informatie die daarin staat of in verband met een verzuim, onderbreking, fout, gebrek, vertraging, computervirus of ander schadelijk element of incident.

Deze website kan links naar websites bevatten die door anderen dan CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. worden beheerd. CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. is niet verantwoordelijk voor en onderschrijft en aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van deze website. Noch heeft CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. enige websites die een link bevatten naar deze website of pagina’s ervan gecontroleerd of zijn we verantwoordelijk voor de inhoud daarvan. CE Credit Management Invest Fund 1 B.V. behoudt zich het recht voor om eenzijdig de inhoud van de site aan te passen.

Voor alle op deze site eventueel genoemde beleggingsrendementen geldt dat de waarde van beleggingen kan fluctueren en dat rendementen uit het verleden geen garantie bieden voor toekomstig te behalen rendementen. De op deze site getoonde rendementen kunnen afwijken van voor individuele relaties behaalde resultaten.