Persbericht

maandag 8 mei 2023

Persbericht
Gereglementeerde informatie
voorkennis
8-05-2023

Gecontroleerde jaarrekening 2021
De gecontroleerde jaarrekening over het boekjaar 2021 wordt nog deze maand verwacht.

Gecontroleerde jaarrekening 2022
Voor het boekjaar 2022 zal de jaarrekening niet tijdig voor 30 april gereed zijn. Met de accountant is afgesproken dan de portefeuille per ultimo boekjaar 2022 door een externe deskundige zal worden gewaardeerd. De opdracht hiertoe is reeds verstrekt.

Er is met de accountant tevens afgesproken dat de controle voor het boekjaar 2022 zo spoedig mogelijk wordt vervolgd op de afwikkeling van de controle 2021. De gecontroleerde jaarrekening over het boekjaar 2021 wordt nog deze maand verwacht.

De oplevering van de gecontroleerde jaarrekening 2022 is afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de accountant. Om die reden wordt de gecontroleerde jaarrekening eerst in de tweede helft van het 3e kwartaal 2023 verwacht.

Faillissement Direct Pay (Servicer)
Direct Pay Groep is op 4 april 2023 in staat van faillissement verklaard. Hieraan vooraf is een intensief WHOA traject doorlopen.  Op het WHOA verzoek is negatief beslist. Direct Pay groep is hiertegen in beroep gegaan. Het faillissement van Direct Pay Groep is definitief.

De uiteindelijke gevolgen van het faillissement van Direct Pay Groep zijn nog niet volledig bekend. Het is mogelijk dat er uit de oude onderneming een doorstart komt of dat een nieuwe Servicer deze activiteiten overneemt. De 2e lijns zorg (is huidige taak van Direct Pay Groep) zou dan gecontinueerd kunnen worden, tegen naar verwachting dezelfde voorwaarden.

Het is wel duidelijk dat de schade als gevolg van de afboeking van de rekening courant zich thans materialiseert. De omvang van de afboeking wordt thans beoordeeld en in zal de komende week gepubliceerd worden. Daarnaast leidt deze ontwikkeling naar verwachting ook tot vertraging in de inning.

Inkoopprogramma
In de laatste notulen, die werden opgesteld door de Stichting Obligatiehouders CECMIF1, staat een fout, die niet eerder door ons is opgemerkt.

Het gaat hier om een passage met betrekking tot de inkoop van obligaties. In de notulen wordt vermeld dat daarvoor reeds toestemming van de FSMA is verkregen. Dat is echter onjuist. In de schriftelijke informatieronde voorafgaand aan de vergadering hebben wij het volgende vermeld:

“CECMIF1 heeft een legal opinion gevraagd aan een Belgische advocaat voor de opzet van een opkoopprogramma van obligaties. De uitkomst is dat een opkoopprogramma door de wetgeving mogelijk is onder een strakke juridische regie. Het management van CECMIF1 gaat ervan uit dat zodra er voldoende liquide middelen zijn er een opkoopprogramma wordt georganiseerd.”.

Uitbreiding bestuur
In overleg met de Stichting Obligatiehouders wordt op korte termijn een tweede onafhankelijke bestuurder benoemd met een brede relevante ervaring in de sector.