Couponbericht

Alle Obligaties dragen met ingang van de Uitgiftedatum rente over hun uitstaande Hoofdsom, zulks tegen een rentevoet van 6,5% per jaar (de “Rente”).

De Rente wordt, onverminderd het bepaalde in artikel 5.3 van de Obligatievoorwaarden, twee keer per kalenderjaar achteraf betaalbaar gesteld in gelijke delen (van 3,25%) en wel op de eerste (1e) Werkdag na respectievelijk 1 januari en 1 juli (de “Rentebetalingsdatum”), voor het eerst op 1 januari 2020, met dien verstande dat indien een Rentebetalingsdatum in enig jaar niet op een Werkdag valt, de alsdan verschuldigde Rente wordt betaald op de eerstvolgende Werkdag. In een dergelijk geval zal de Uitgevende Instelling geen rente of enige andere vergoeding zijn verschuldigd in verband met deze uitgestelde betaling.

De Obligaties houden op Rente te dragen met ingang van de Aflossingsdatum, zoals beschreven in artikel 5.4 van de Obligatievoorwaarden.